Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
27
28
29
30
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Upcoming Events


 • Nov 1

  End Daylight Saving Time

  Sunday, Nov 1, 2020

 • Nov 7

  Prayer Breakfast

  Saturday, Nov 7, 2020

 • Nov22

  Communion & Feet Washing Service

  Sunday, Nov 22, 2020

 • Nov24

  Pre Thanksgiving Service

  Tuesday, Nov 24, 2020

 • Dec 5

  Prayer Breakfast

  Saturday, Dec 5, 2020

 • View All Events on Our Calendar